ПРАКТИКИ НА РАБОТА

Ойрошпед осигурява управлението на веригата на доставки, като насърчава прилагането на следните добри практики от световна класа:

  • Прогнозиране – основен процес, базиран на събиране на данни за минали периоди с оглед планиране на дейностите и осигуряването им
  • Сътрудничество вътре в организацията, споделяне и управление на знания
  • Измерване на ключови показатели на изпълнението с оглед оценявне на ефективността
  • Гъвкавост при предлагането на услуги – способност за бързо префигуриране на операции при специфични изисквания от страна на клиент
  • Използване на оптимални програмни продукти и ИТ услуги с цел оптимизиране на процесите, осигуряване на лесна проследимост и минимизиране на вероятността от допускане на грешки
  • Външно сътрудничество с основен фокус върху взаимоотношения с партньори, клиенти, доставчици
  • Верига на стойността, чрез която с всяка предлагана услуга добавяме стойност за клиента и осигуряваме конкурентно предимство
  • Изградена система за приемане, обработка и обратна информация към клиента при рекламация, оплакване, сигнал
  • Няколко локални центъра, осигуряващи адаптивни 3PL и 4PL решения и непрекъсваемост на процесите